توضیحات

جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن

جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن