توضیحات

دانلود مقاله jit

دانلود مقاله jit با فرمت ورد ودر 86 صفحه قابل ویرایش

قسمتی از متن مقاله jit

فهرست

موضوع صفحه

فصل اول:معرفی JIT 5

تاريخچه وتکامل توليد بهنگام 6

تعريف نظام بهنگام 9

نظام بهنگام دريک نگاه 10

مبانی توليد بهنگام 14

اجزای توليد بهنگام 15

اهداف توليد بهنگام 18

مزاياومحدوديتهای JIT 20

منطق اجرایJIT 23

پيش نيازهای يک برنامه JIT 26

برنامه ريزی نظام توليد بهنگام 27

فصل دوم:اجرای برنامه JIT 36

مقدمه 37

1 ايجاد يک استراتژی اجرايی 38

2 يک برنامه عملياتی برای اجرا 40

12وقتی فعاليتهای اجرایJITتکمیل می شود 42

22چگونه فعاليتهای اجرايی JITانجام می شود 43

3 سيستمهای جمع آوری وسنجش داده ها 43

4 پروژه های آزمايشی(راهنما) 47

5 بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحاديه ها 48

15 مقاومت کارکنان 49

25 اتحاديه ها 50

6 فرايند اجرای JIT 52

فصل سوم:کنترل JIT 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام 55

سیستم کانبان 56

وظایف کانبان 56

تولید یکنواخت 57

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه 60

اجرای سیستم کانبان 61

وظایف کانبان 63

انواع جریان مواد 64

گردش کانبان 67

وسعت عمل کانبان 69

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا 71

شرکت تویوتا 72

مقدمه 73

تاریخچه 73

سیستم تولیدتویوتا(TPS) 74

تولیدبهنگام(JIT) 76

کانبان 76

JIDOKA 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا 77

فرهنگ سازمانی وارزشها 78

آینده 78

تشریح مفاهیم 80

واژه نامه انگلیسی فارسی 83

فهرست منابع 85

 

 

 

 

 

 

 

« فهرست جداول »

عنوان صفحه

 

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام 13

 

 

« فهرست نمودارها واشکال »

 

نظام تولید بهنگام 20

برنامه ریزی نظام بهنگام 20

سیستم حلقه بسته 61

سیستم رانش به جلو 65

سیستم کششی ازجلو 67

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه 70

 

قسمتی از متن 

فصل اول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی JIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام:

JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید.

JITدرآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JITبه یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی باکاهش اتلافها وبهبودکیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود.

درژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهورJITوجوددارد.اخلاق کارژاپنی یکی ازاین عوامل است.اخلاق کارژاپنی دربرگیرنده نظریات زیراست:

کارکنان دارای انگیزه قوی برای دنبال نمودن بهبود دائمی وبرتری نسبت به آنچه که هم اکنون وجودداردهستند.
شرکتها برکارگروهی شامل ترکیب استعدادهاوتقسیم دانش،مهارتهای حل مشکلات، ارائه نظرات ودستیابی به یک هدف مشترک تاکید دارند.
کاروتلاش براستفاده از اوقات فراغت مقدم است.
کارکنان تمایل دارند که درتمام دوران شغلی خوددریک شرکت بمانند.
حس برابری وتفکرکارگروهی به میزان بسیاربالا درژاپنی وجود دارد.

علاوه براینJITبه عنوان وسیله ای برای دستیابی به بالاترین سطوح بکارگیری منابع محدود موجود خود شناخته شد.

چند مشخصه فرهنگی ژاپنی مناسب که ممکن است با JITمرتبط باشند به شرح زیراست:

مدیریتJITاین امکان را به مدیریت می دهدکه تقاضای مشتری رابدون توجه به سطح تقاضا براورده نماید.
مقدار زمان حدفاصل بین ورود مولد،فرایندومونتاژمحصول نهایی برای مشتریان با تکنیکهای تولیدJITحداقل می شود.
JITامکان کاهش درمواد اولیه،کاردرجریان ساخت وموجودی کالاهای ساخته شده رافراهم آورد.
تکنیکهای تولیدJITازظروف برای نگهداری قطعات استفاده می کند.
یکی ازاجزای تولیدJITنیازمند آن است که کارخانه تمیز باشد.
تولید بهنگام ازعلائم نمایان برای نشان دادن وضعیت ماشین آلات استفاده می کند.

هنگامی که اصطلاح«JIT=JUST IN TIME» برای اولین باردرفرهنگ مدیریت استفاده شد می توانست معنای مختلفی برای افرادمختلف داشته باشد.سیستم تولیدیJIT ازنظراینکه درجهت کاهش ضایعات گام برمی دارد،یک رویکرد مدیریت عملیاتی وازاین نظرکه یکی ازاهداف آن بهبود کارایی وکیفیت است،یک رویکردمدیریت تکنیکی به شمار می رود.ازطرفی بعضیها آنرابه دلیل اینکه سیستم تولیدی JITیک مفهوم تولیدجامع است رویکرداستراتژیک نامیده اند.درعمل سیستم تولیدی JITقبل ازآنکه رویکردعملیاتی تکنیکی ویا استراتژیک باشدیک راهکار برای تسهیل عملیات است.

هدف اصلی سیستم تولیدیJITمی تواند حاوی یک سری اصول شناخته شده مورد نیازبرای موفقیتهای عملیاتی شرکتهایی باشدکه دارای رقبای زیادی هستند.این اصول ازژاپن شروع شد و بعدها درایلالات متحده درجهت مدیریت موجودیها رشدپیداکرد.این اصول بعدها درسایر جنبه های مدیریت مثل مدیریت تولید، مدیریت کیفیت بکارگرفته شد.همانطورکه موفقیت سیستم JITبه عوامل داخلی سازمان بستگی داردبه مشارکت عوامل خارج ازسازمان مثل فروشندگان وعرضه کنندگان موادنیزنیاز است.درطول دهه1980تاکیداساسی بیشتربرروی منابع انسانی سیستمJITوهمچنین محیطی بودکه عوامل انسانی درآن کار می کنند.لذا دراین زمانJITبرروی کارکرد خدماتی واداری توسعه پیداکرد.

دانلود مقاله jit