دانلود تحقیق بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

20.000 تومان

توضیحات

دانلود تحقیق بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

دانلود تحقیق بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس با فرمت ورد ودر 98 صفحه قابل ویرایش

قسمتی از متن تحقیق بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

فهرست مطالب

 

چكيده تحقيق 1

مقدمه 3

1- فصل اول 11-8

1-1- بیان مسئله 9

1-2- اهمیت پژوهش 9

1-3- هدف پژوهش 9

1-4-سوالات پژوهش10

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها 10

1-5-1- منبع کنترل 10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی11

1-5-2-عزت نفس11

2- فصل دوم 63-12

پيشينه نظری 13

2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناساندر باره ی عزت نفس 13

2-1-1- نظریه جیمز 13

2-1-2- نظریه مید 14

2-1-3- نظریه کولی15

2-1-4- نظریه روزنبرگ17

2-1-5- نظریه سالیوان18

2-1-6- نظریه هورنای20

2-1-7- نظریه آدلر21

2-1-8- نظریه راجرز 23

2-1-9- نظريه مزلو 26

2-1-10-نظریه ی آلپورت27

2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان28

2-1-12-عزت نفس و غرور 30

2-1-13-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس 38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان 41

2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس42

2-2-منبع كنترل44

2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبعكنترل45

2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي48

2-2-3-تفاوت هاي فردي53

2-2-4-كنترل53

2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل54

2-2-6-منبع كنترل56

2-2-6-1-منبع كنترل دروني57

2-2-6-2-منبع كنترل بيروني58

2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني60

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی62

2-2-7- تصور راتر در باره انسان 63

3- فصل سوم 73-66

3-1 – طرح پژوهش 67

3-2- جامعه ی مورد پژوهش 67

3-3- نمونه روش نمونه گیری 67

3-4-ابزارتحقیق 67

3-4-1-آزمون منبع کنترل 67

3-4-2-آزمون عزت نفس 69

3-5-روش اجرای پژوهش 72

3-5-1-اجرای اصلی 72

3-6-1-روش آمار 72

4- فصل چهارم 78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِي 74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش 74

 

فصل پنجم 81-79

5-1-بحث و نتيجه گيري 81

5-2-پيشنهادات 82

منابع83

ضمائم100-86

چكيده تحقيق

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوتمنبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.

منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشي گفته ميشود كه فرد به خود نسبت ميدهد و فكر ميكند ديگران براي او به عنوان يك شخص قائل هستند.

جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نيز 60 نفر از دانشجويان كه شامل 30 دختر و 30 پسر بوده كه در كتابخانه ادبيات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گيري نيز نمونه گيري در دسترس است.

روش آماري كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به اين كه پژوهش داراي دو متغيير بوده كه هر كدام نيز داراي دو بعد بودند روش خي دو بود.

نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زير است:

1-بين عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.

2-بين عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداري وجود ندارد.

3-بين عزت نفس دختران و پسران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداري وجود ندارد.

4-بين منبع كنترل دختران و پسران دانشجوي دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود.

ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، 1373،ص 10) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص 70).

 

دانلود تحقیق بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس