نمونه قرارداد اماده بتن ریزی بین کارفرما و پیمانکار

5.000 تومان

نمونه قرارداد اماده بتن ریزی بین کارفرما و پیمانکار بصورت فایل word و قابل ویرایش د10 ماده تهیه شده که براحتی میتوانید مفاد آن را تغییر ، کم ، زیاد و یا حذ

توضیحات

نمونه قرارداد اماده بتن ریزی بین کارفرما و پیمانکار

نمونه قرارداد اماده بتن ریزی بین کارفرما و پیمانکار بصورت فایل word و قابل ویرایش د10 ماده تهیه شده که براحتی میتوانید مفاد آن را تغییر ، کم ، زیاد و یا حذف کنید

 

نمونه قرارداد اماده بتن ریزی بین کارفرما و پیمانکار