” تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر محافظه کاری، هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه”

11.700 تومان

توضیحات

” تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر محافظه کاری، هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه”

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر محافظه کاری، هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 مي­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلية شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا1390 مي‌باشند که حجم نمونه نهایی با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 1067 سال -شرکت می باشد. در این تحقیق که از روش داده های ترکیبی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 1067 سال – شرکت طی سال های 1386 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که اندازه موسسه حسابرسی(کیفیت حسابرسی) با محافظه کاری رابطه مستقیم مو با هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه رابطه معکوس دارد.

واژگان کلیدی: اندازه موسسه حسابرسی ، محافظه کاری، هزینه نمایندگی ، هزینه سرمایه

” تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر محافظه کاری، هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه”