” بررسي تأثیر همزمان ساختار سرمايه و بازدهي سهام بر یکدیگر در بورس اوراق بهادار تهران”

11.700 تومان

توضیحات

” بررسي تأثیر همزمان ساختار سرمايه و بازدهي سهام بر یکدیگر در بورس اوراق بهادار تهران”

.

یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحب‏نظران و مدیران مالی بر آن توافق دارند، مسأله ساختار سرمایه و ارتباط آن با درجه اهرم مالی شرکت‌ها است. تمامی شرکت‏ها به نسبت‏های مختلفی از اهرم مالی استفاده می‏کنند. اما پرسش اصلی که همچنان محققان به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند، ساختار سرمایه بهینه شرکت‌ها است. در این تحقیق به بررسی تاثیر همزمان ساختار سرمایه شرکت و بازدهی سهام در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد تا شواهدی در پاسخ به این سوال ارائه نماید که “آیا ساختار سرمایه با بازدهی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد یا خیر.”

” بررسي تأثیر همزمان ساختار سرمايه و بازدهي سهام بر یکدیگر در بورس اوراق بهادار تهران”