تحقیق درموردپروژه مدیریت آموزشی

103.000 تومان

تحقیق درموردپروژه مدیریت آموزشی

توضیحات

تحقیق درموردپروژه مدیریت آموزشی

تعدادصفحه 103

همانطوريكه اشاره شد، هر سيستم شامل اجزاء و عناصر داخلي آن مي‌باشد كه ممكن است به صورت عنصري ساده يا سيستمي پيچيده وجود داشته باشد و هر چه سيستم بزرگتر و پيچيده تر باشد، احتمال اينكه واجد عناصر پيچيده‌تر و بزرگتري باشد وجود دارد و در شرايطي كه عناصر يك سيستم به حدي بزرگ و پيچيده باشند كه خود يك سيستم بوده باشند، به اين سيستمها، سيستم فرعي مي‌گويند. به عنوان مثال، مي‌توان به جايگاه واحدها در اركان دولت اشاره نمود.

تحقیق درموردپروژه مدیریت آموزشی