تحقیق درموردپلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري

59.000 تومان

تحقیق درموردپلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري

توضیحات

تحقیق درموردپلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري

تعدادصفحه 59

مـانـدگـاري, پـويـايـي و پيوستگي اديان در جاري زمان, بسته به دلـبـسـتـگـي و پـاي بـنـدي پيروان و گروندگان به ‏آنهاست. زيرا ديـنـداري, سـعادت و رستگاري و كاميابي خويش را در باورمندي به آمـوزه هـاي ديـني خود مي داند ‏و با چنين انگاره اي, خود را از درون پـاي بند به پشتيباني و دفاع از آن مي بيند.

تحقیق درموردپلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري