” سکوت سازمانی ، فرصت یا تهدید ” برای یک سازمان(تعداد صفحات:16)

1.980 تومان

توضیحات

” سکوت سازمانی ، فرصت یا تهدید ” برای یک سازمان(تعداد صفحات:16)

چکیده

در دنیای پیچیده و متغیر امروزی که رقابت بسیار زیادی بین جوامع مختلف در راستای دستیابی به جدیدترین فنآوریها، با صرفه ترین منابع و مجرب ترین نیروهای انسانی وجود دارد، منابع انسانی و بالاخص افراد خلاق، نوآور، کارآفرین و صاحبان اندیشههای نو به مثابه با ارزش ترین سرمایههای سازمانی هستند. ساختارهای سازمانی جدید رو به تغییر نهاده و سازمانها و منابع انسانی شان تحت تاثیر تهدیدهای مختلفی قرار گرفتهاند که از آن جمله میتوان به پدیده ” سکوت سازمانی” اشاره نمود. این مقاله به روش مطالعات کتابخانه ای و به منظور تعیین جایگاه سکوت سازمانی در یک سازمان و ضرورت وجود یا عدم آن و همچنین کیفیت مدیریت و کنترل آن ، در اثربخشی اهداف یک سازمان صورت گرفته است.

” سکوت سازمانی ، فرصت یا تهدید ” برای یک سازمان(تعداد صفحات:16)