” انواع گلخانه-طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)” 61 اسلاید

12.000 تومان

انواع گلخانه-طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)

توضیحات

” انواع گلخانه-طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)” 61 اسلاید

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: 973 تن
نوع توليدات:
تعداد شاغلين: 9 نفر
سرمايه گذاري كل طرح: 2134.39 ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: 2023.11 ميليون ريال
سرمايه در گردش: 111.29 ميليون ريال
درآمد ساليانه: 2608.90 ميليون ريال
سود ويژه: 1231.45 ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: 1.6 سال
نرخ بازدهي سرمايه: % 63.1 درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
وزارت جهاد كشاورزي
توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه
(صيفي جات گلخانه اي)
خيار، گوجه فرنگي و بادمجان گلخانه اي

و………

” انواع گلخانه-طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)” 61 اسلاید